Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Dịch vụ khai thuê hải quan
 
Sau khi tiếp nhập hồ sơ từ Quý khách, chúng tôi tiến hành tập hợp, phân loại và áp mã thuế phù hợp nhất cho từng mặt hàng. Xin cấp phép đối với những mặt hàng có điều kiện (nếu có). Làm thủ tục hải quan...
 
Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu...
 
Sau khi tiếp nhập hồ sơ từ Quý khách, chúng tôi tiến hành tập hợp, phân loại và áp mã thuế phù hợp nhất cho từng mặt hàng. Lập danh mục miễn thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư và xin cấp phép đối với những mặt hàng có điều kiện (nếu có). Làm thủ tục hải quan...
 
A. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Giấy phép Thầu xây dựng do Bộ Xây dựng cấp. 2. Giấy chứng nhận Văn phòng điều hành tại Việt Nam, hoặc các Quyết định tương tự có ghi rõ nơi đặt trụ sở chính. 3. Giấy chứng nhận Mã số Thuế tại Việt Nam do Cục Thuế nơi đăng ký trụ sở chính cấp. 4. Hợp đồng trúng thầu Xây dựng giữa FHS và nhà Thầu. (1) 5. Hợp đồng mua bán hàng hóa/ hoặc Thư điều chuyển tài sản/ hoặc bằng các văn bản có giá trị tương đương phải là tiếng Việt hoặc tiếng
 
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP...
 
Thực hiện theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 của Chính phủ; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan...
<< Đầu   Trước  
1 
  Tiếp   Cuối >>