Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Nghị định số 14/2011/NĐ-CP Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải

Ngày 13/5/2013

Ngày 16 tháng 02 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2011 và thay thế Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

 

Theo đó, thương nhân làm đại lý hải quan phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

(i) Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

(ii) Có ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dịch vụ khai thuê hải quan ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(iii) Có ít nhất một (01) nhân viên đại lý hải quan;

(iv) Đáp ứng điều kiện nối mạng máy tính với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Còn nhân viên đại lý hải quan thì phải:

(i) Là công dân Việt Nam;

(ii) Có bằng từ trung cấp trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật;

(iii) Có chứng chỉ về nghiệp vụ hải quan và

(iv) Phải có thời gian làm việc cho đại lý hải quan nơi được cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan ít nhất là 03 tháng. Đại lý hải quan khi cấp thẻ cho nhân viên của mình phải chịu các trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện làm nhân viên đại lý hải quan nêu trên.

 

Trước khi triển khai hoạt động, thương nhân phải lập hồ sơ thông báo đủ điều kiện làm đại lý hải quan gửi đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để được xác nhận có đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan. Cùng với việc gửi thông báo xác nhận, Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm gửi và đăng thông báo xác nhận đại lý hải quan có đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan cho thương nhân.