Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Văn phòng tại Hà Tĩnh

Ngày 28/6/2016

Trạm Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Xã Kỳ Lợi - huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Người đại diện: Nguyễn Đức Hiệp

ĐT: 0942.822.777  

Email: alberthiep.haduc@gmail.com

Skype: albert.hiep1