Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Xuất khẩu tro bay

Ngày 06/1/2021

THỦ TỤC XUẤT KHẨU TRO BAY

 

1. Về chinh sách mặt hàng

Mặt hàng tro bay không thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hoá thông thường. Hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1445/GSQL-GQ1 ngày 24/10/2016 của Tổng cục Hải quan:

“Căn cứ các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 30/06/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mặt hàng tro bay có nguồn gốc từ chất thải của nhà máy nhiệt điện thuộc danh mục chất thải nguy hại (CTNH) và chất thải có khả năng là CTNH.

+ Trường hợp tro bay phát sinh từ quá trình sử dụng nguyên liệu hyđrocacbon dạng nhũ tương: được phân định là CTNH trong mọi trường hợp (loại **);

+ Trường hợp tro bay phát sinh từ quá trình sử dụng nguyên liệu khác là loại chất thải có khả năng là CTNH (loại *). Trường hợp này cần lấy mẫu, phân tích để phân định CTNH theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại (nếu không áp dụng ngưỡng CTNH thì phải phân định và quản lý theo quy định về quản lý CTNH). Trường hợp được phân định là CTNH thì phải quản lý theo các quy định về quản lý CTNH, trường hợp được phân định là không phải là CTNH thì được quản lý theo các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường”.

 

Công ty căn cứ quy định trên để xác định mặt hàng tro bay là CTNH hoặc chất thải có khả năng là CNTH để thực hiện quy định về quản lý CTNH và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Đồng thời, công ty tham khảo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ để thực hiện về quản lý chất thải.

 

2. Về mã HS

- Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

- Tro bay là mặt hàng không thể phân biệt được bằng mắt thường. Do đó để phân loại mặt hàng tro bay phải tiến hành phân tích để xác định thành phần, bản chất mặt hàng.

- Căn cứ biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì mặt hàng tro bay tuỳ thuộc vào thành phẩn, quá trình sản xuất … được phân loại thuộc các nhóm hàng khác nhau tại chương 26 (cụ thể các nhóm 26.19, 26.20, 26.21).

Công ty căn cứ các quy định trên để phân loại phù hợp

 - Khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau:

+ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 

Theo Công ty TNHH TM Lê Minh Khoa.