Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Vướng mắc liên quan đến tờ khai vận chuyển độc lập

Ngày 01/12/2020

 Vướng mắc liên quan đến tờ khai vận chuyển độc lập.

1. Đối với hàng hóa vận chuyển độc lập xuất khẩu qua các cửa khẩu đường bộ, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến thực hiện nhập liệu tại ô “Ngày đến” trên màn hình nghiệp vụ “VNACCS BIA” là ngày, giờ hàng hóa thực xuất qua khu vực cửa khẩu xuất sang nước nhập khẩu.
2. Thời điểm thực hiện nghiệp vụ BOA đối với hàng hóa thay đổi cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại kho ngoại quan ban đầu thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập:
Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất khi hàng hóa đã đưa vào khu vực giám giám hải quan tại cửa khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 32 Điều 1 (Điều 52b) và thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại kho ngoại quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, doanh nghiệp khai báo tờ khai vận chuyển độc lập để vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất mới hoặc kho ngoại quan ban đầu, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi thực hiện nghiệp vụ BOA sau khi phê duyệt tờ khai vận chuyển độc lập và kiểm tra, đối chiếu số hiệu Container giữa thực tế hàng hóa và thông tin khai trên tờ khai vận chuyển độc lập.
Do vậy, đề nghị cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập theo quy định trên.
3. Trường hợp hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập để giám sát lô hàng quay về kho ngoại quan ban đầu, thực hiện khai chỉ tiêu “Cờ báo nhập khẩu/xuất khẩu” theo mã C và chỉ tiêu “Mã mục đích vận chuyển” tương ứng mã CTH trên tờ khai vận chuyển độc lập.