Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận chuyển

Ngày 01/12/2020

 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận chuyển.

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển.
Thực hiện theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
2. Về thời gian vận chuyển
Trường hợp người khai hải quan sử dụng kết hợp nhiều phương thức vận chuyển thì thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển phải không vượt quá tổng thời gian dự kiến đăng ký vận chuyển của từng phương thức theo hướng dẫn tại tiêu chí 7.17, mẫu số 07 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC.
Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu hồ sơ thực tế để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn.