Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Chính sách thuế hàng hóa tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn

Ngày 01/12/2020

Chính sách thuế hàng hóa tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn.

1. Về chính sách thuế
Liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập theo hợp đồng thuê mượn, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại các công văn số 816/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2018, công văn số 4837/TCHQ-TXNK ngày 21/7/2020, theo đó trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp do doanh nghiệp tạm xuất tái nhập để thực hiện hợp đồng thuê mượn không phải để phục vụ thi công công trình của doanh nghiệp ở nước ngoài, không phải máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định nên không thuộc đối tượng miễn thuế. Khi xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có), khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.
2. Về trị giá tính thuế
Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019) của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn thương mại; hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển đến Việt Nam bằng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, không có hợp đồng mua bán và hóa đơn thương mại, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
3. Cơ quan hải quan căn cứ hướng dẫn về chính sách thuế và xác định trị giá, đối chiếu với hồ sơ cụ thể tại đơn vị để triển khai thực hiện đúng quy định về thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn.