Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Ngày 08/5/2018

 Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Câu hỏi: 19824:

Công ty nhập khẩu hóa chất về Việt Nam để làm nguyên liệu phục vụ cho sản xuất sản phẩm của công ty có mã HS là 38249099 và 38101000. Anh ( chị ) cho tôi hỏi: Theo nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 về Luật Hóa chất của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 25/11/2017 thì từ sau ngày 25/11/2017 để nhập khẩu mặt hàng này công ty tôi có phải xin giấy phép nhập khẩu mặt hàng này không? Hay chỉ cần đăng kí khai báo hóa chất trên cổng thông tin điện tử quốc gia?

Ngày gửi: 13/11/2017 - Trả lời: 15/11/2017
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH công nghiệp Yang sin Việt Nam
Địa chỉ: KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình - Email : thuythoa2008@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

Theo đó, kể từ ngày 25/11/2017 khi nhập khẩu hoá chất công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định này, công ty phải có giấy phép nhập khẩu khi nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Đề nghị công ty căn cứ mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu đối chiếu với các quy định tại phụ lục đính kèm Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để thực hiện.