Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục quyết toán hàng gia công xuất khẩu

Ngày 28/6/2016

  

Công văn 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 V/v hướng dẫn báo cáo quyết toán NVL hàng Gia công và SXXK theo năm tài chính và triển khai thực hiện phần III quyết định số 1966/QĐ-TCHQ.

1.Về loại hình phải thực hiện báo cáo quyết toán theo qui định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

2.Về số liệu thể hiện trên mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC
-Đối với loại hình Gia Công -Đối với loại hình SXXk
3.Nộp,tiếp nhận báo cáo quyết toán

4.Sử lý báo cáo quyết toán

5.Triển khai thực hiện phần III Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ.