Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Có thể khai báo tên hàng trên tờ khai HQ bằng Tiếng Anh

Ngày 28/6/2016

  

Căn cứ Chỉ tiêu 1.78 và 2.69 thông tin khai báo hướng dẫn tại Phụ lục II - Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính) thì doanh nghiệp được khai báo tên hàng hóa bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.