Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Chính sách mặt hàng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Ngày 28/6/2016

 Thực hiện theo các quy định sau:

* Mục a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài: “Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.”
* Điểm 4, 5 Điều 6 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài:
- Ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hoá, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng) được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. Các quy định khác có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành.
Riêng nhập khẩu loại xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải-Bộ Tài chính-Bộ Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng và Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải-Bộ Tài chính-Bộ Công an.
Trong đó, tại Điểm 1 Phần I Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA nêu trên quy định:
“1. Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn) tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam.”
- Cấm tháo rời ô tô khi vận chuyển và khi nhập khẩu.
- Cấm nhập khẩu ô tô cứu thương đã qua sử dụng.
2/ Chính sách quà biếu, quà tặng:
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 107 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:
“4. Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt.”
3/ Về hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ô tô theo chế độ phi mậu dịch: 
Quy định tại Thông tư 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan.
4/ Về cửa khẩu nhập khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan:
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 19/2009/TT-BCT nêu trên: 
- Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. 
- Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu”.
6/ Nghĩa vụ về thuế đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu gồm:
6.1/ Thuế nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tại: 
- Luật Thuế xuất khẩu 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
- Điều 5 Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013. 
- Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống đã qua sử dụng. 
- Quyết định số 116/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTG ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng. 
- Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng”.
* Theo đó, quy định tại Mục a và Mục c, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ:
“3. Mức thuế nhập khẩu đối với xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm mã số 8703 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được xác định như sau:
a) Đối với xe ôtô loại có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 2.500cc:
Mức thuế nhập khẩu = X + 5.000 USD
.......
c) X nêu tại các điểm a, b khoản này được xác định như sau:
X = Giá tính thuế xe ôtô đã qua sử dụng nhân (x) với mức thuế suất của dòng thuế xe ôtô mới cùng loại thuộc Chương 87 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.”
* Về xác định mức thuế nhập khẩu:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 116/2011/TT-BTC nêu trên:
“2. Áp dụng mức thuế nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg đối với xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng thuộc nhóm mã số 8703 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và có dung tích xi lanh từ 1.500cc trở lên. Mức thuế nhập khẩu này được xác định trên cơ sở các tiêu chí của hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này.”
* Xác định giá tính thuế: theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 116/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTG ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng. 
6.2/ Thuế tiêu thụ đặc biệt: Thực hiện theo quy định tại:
- Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.
- Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.
- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính nêu trên, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu được xác định như sau:
“Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.
Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.”
6.3/ Thuế VAT: 
- Căn cứ và phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên
- Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên, giá tính thuế: “Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.”
- Theo quy định hiện hành thuế suất thuế VAT đối với xe ô tô cũ là 10%.