Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Hàng TXTN để sửa chữa, bảo hành: Thuế tính trên phí sửa chữa

Ngày 28/6/2016

 HÀNG TẠM XUẤT-TÁI NHẬP ĐỂ BẢO HÀNH: THUẾ NHẬP KHẨU TÍNH TRÊN PHÍ SỬA CHỮA.

1. Thủ tục tái xuất:
- Căn cứ khoản 5 Điều 53 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định:
“Hàng tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài
a) Trường hợp trong hợp đồng có điều khoản bảo hành, sửa chữa thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương.
b) Trường hợp không có hợp đồng hoặc có hợp đồng nhưng không có điều khoản bảo hành, sửa chữa thì thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục đốI với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại quy định tạI Phần III Thông tư này.
c) Địa điểm làm thủ tục tạm xuất – tái nhập được thực hiện tạI Chi cục hải quan cửa khẩu tạm xuất. Trường hợp tái nhập tạI cửa khẩu khác thì được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu về nơI đã làm thủ tục xuất khẩu.”
- Căn cứ Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định:
“Tạm xuất, tái nhập hàng hóa
1. Thương nhân được tạm xuất, tái nhập các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tảI để sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê theo các hợp đồng sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê với nước ngoài. Thủ tục tạm xuất, tái nhập quy định như sau:
a) Hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, khi tạm xuất, tái nhập phải có giấy phép của Bộ Công Thương.
b) Các loại hàng hóa khác không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, thương nhân chỉ cần làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.
2. Thời hạn tạm xuất, tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan cửa khẩu.”
Công ty có thể tham khảo các quy định trên để thực hiện.
2. Kê khai thuế:
Căn cứ khoản 4 Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa, khi nhập khẩu về Việt nam thuộc đối tượng chịu thuế, thì trị giá tính thuế là chi phí sửa chữa thực trả theo hợp đồng ký kết vớI phía nước ngoài, phù hợp với các chứng từ hợp pháp, liên quan đến việc sửa chữa hàng hoá.”