Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục điều chỉnh Danh mục miễn thuế

Ngày 28/6/2016

 THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC MIỄN THUẾ.

Căn cứ quy định tại khoản 4, b.2, Điều 101 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:
"Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng hạng mục, công trình, tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khai hải quan được sửa đổi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án".