Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 Ban hành quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu

Ngày 09/9/2013

 qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi

trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i viÖt nam

 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 87/2004/Q§-TTg

ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ)

____

 

 Ch­¬ng I

nh÷ng Quy ®Þnh chung

 

§iÒu 1. §èi t­îng vµ ph¹m vi ¸p dông

 Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong c¸c lÜnh vùc t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng, cung cÊp vËt t­ - thiÕt bÞ c«ng nghÖ kÌm theo dÞch vô kü thuËt liªn quan ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

 Tr­êng hîp §iÒu ­íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy th× ¸p dông theo §iÒu ­íc quèc tÕ ®ã.

§iÒu 2. Gi¶i thÝch tõ ng÷

C¸c tõ ng÷ trong Quy chÕ nµy ®­îc hiÓu nh­ sau:

1. "Nhµ thÇu n­íc ngoµi" lµ tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù; ®èi víi c¸ nh©n cßn ph¶i cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Ó ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù cña nhµ thÇu n­íc ngoµi ®­îc x¸c ®Þnh theo ph¸p luËt cña n­íc mµ nhµ thÇu cã quèc tÞch.

Nhµ thÇu n­íc ngoµi cã thÓ lµ nhµ thÇu chÝnh, tæng thÇu, nhµ thÇu liªn danh, nhµ thÇu phô.

2. "Nhµ thÇu chÝnh" lµ nhµ thÇu cã quan hÖ hîp ®ång nhËn thÇu trùc tiÕp víi chñ ®Çu t­.

3. "Tæng thÇu" lµ nhµ thÇu ký kÕt hîp ®ång trùc tiÕp víi chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó nhËn thÇu toµn bé mét lo¹i c«ng viÖc hoÆc toµn bé c«ng viÖc cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Tæng thÇu bao gåm c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau : tæng thÇu thiÕt kÕ; tæng thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; tæng thÇu thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; tæng thÇu thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; tæng thÇu lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

4. "Nhµ thÇu liªn danh" lµ tæ chøc (kh«ng ph¶i ph¸p nh©n) bao gåm c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi hoÆc nhµ thÇu n­íc ngoµi víi nhµ thÇu ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn danh ®Ó cïng dù thÇu vµ cïng thùc hiÖn mét hîp ®ång nhËn thÇu t¹i ViÖt Nam. Trong hîp ®ång liªn danh ph¶i quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm chung vµ riªng cña c¸c nhµ thÇu tham gia trong liªn danh ®èi víi c«ng viÖc nhËn thÇu cña liªn danh, ®ång thêi x¸c ®Þnh nhµ thÇu ®øng ®Çu l·nh ®¹o liªn danh.

5. "Nhµ thÇu phô" lµ nhµ thÇu cã quan hÖ hîp ®ång víi nhµ thÇu chÝnh hoÆc tæng thÇu ®Ó thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc cña nhµ thÇu chÝnh hoÆc tæng thÇu.

6. "V¨n phßng ®iÒu hµnh" lµ v¨n phßng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi ®­îc ®¨ng ký ho¹t ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng cã c«ng tr×nh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nhËn thÇu sau khi ®­îc cÊp giÊy phÐp thÇu. V¨n phßng ®iÒu hµnh chØ tån t¹i trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång vµ gi¶i thÓ khi thanh lý hîp ®ång.

7. "Ng­êi ®­îc uû quyÒn" lµ ng­êi ®­îc nhµ thÇu n­íc ngoµi uû quyÒn giao dÞch t¹i ViÖt Nam nh©n danh nhµ thÇu n­íc ngoµi. ViÖc uû quyÒn ph¶i phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam.

8. "T­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng" lµ c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chuyªn nghiÖp trong ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ x©y dùng bao gåm t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ kiÕn tróc, thiÕt kÕ kü thuËt, qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ c¸c dÞch vô kü thuËt, kinh tÕ - kü thuËt kh¸c ®èi víi dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng.

9. "Thi c«ng x©y dùng" lµ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ trong c«ng tr×nh ®Ó ®­a c«ng tr×nh vµo vËn hµnh, khai th¸c, sö dông theo thiÕt kÕ.

10. "GiÊy phÐp thÇu" lµ giÊy phÐp do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp cho nhµ thÇu n­íc ngoµi theo tõng hîp ®ång sau khi tróng thÇu hoÆc ®­îc lùa chän thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

 

§iÒu 3. Nguyªn t¾c qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi 

1. Nhµ thÇu n­íc ngoµi chØ ®­îc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam sau khi ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp giÊy phÐp thÇu.

2. Ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ c¸c §iÒu ­íc quèc tÕ cã liªn quan mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp.

 

Ch­¬ng II

quy ®Þnh ®èi víi nhµ thÇu n­íc ngoµi

 

§iÒu 4. §iÒu kiÖn ®Ó ®­îc cÊp giÊy phÐp thÇu

§Ó ®­îc cÊp giÊy phÐp thÇu, nhµ thÇu n­íc ngoµi ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu sau:

1. Tr­êng hîp ®èi víi gãi thÇu thuéc ®èi t­îng b¾t buéc ¸p dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu cña ViÖt Nam:

a) §· tróng thÇu hoÆc ®­îc chän thÇu.

b) §· cã hîp ®ång giao nhËn thÇu.

2. Tr­êng hîp ®èi víi gãi thÇu thuéc ®èi t­îng kh«ng b¾t buéc ¸p dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu cña ViÖt Nam:

a) §· tróng thÇu hoÆc ®­îc chän thÇu.

b) §· cã hîp ®ång giao nhËn thÇu.

c) Cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi c«ng viÖc nhËn thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

3. Trong mäi tr­êng hîp ®­îc giao thÇu (do th¾ng thÇu th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc ®­îc chän thÇu) nhµ thÇu n­íc ngoµi ph¶i liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam hoÆc ph¶i sö dông nhµ thÇu phô ViÖt Nam (trõ tr­êng hîp ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam).

4. Ph¶i cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nhËn thÇu t¹i ViÖt Nam.

 

§iÒu 5. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu

 

1. §Ó ®­îc xem xÐt cÊp giÊy phÐp thÇu t¹i ViÖt Nam, nhµ thÇu n­íc ngoµi ph¶i göi hå s¬ ®¨ng ký tíi c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp t¹i §iÒu 10 vµ §iÒu 16 cña Quy chÕ nµy.

 

Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu gåm:

 

a) §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu (theo mÉu do Bé X©y dùng h­íng dÉn).

 

b) B¶n sao v¨n b¶n vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu hoÆc quyÕt ®Þnh chän thÇu hoÆc hîp ®ång giao nhËn thÇu hîp ph¸p.

 

c) B¶n sao GiÊy phÐp thµnh lËp vµ §iÒu lÖ c«ng ty (hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi tæ chøc, giÊy phÐp ho¹t ®éng t­ vÊn ®èi víi c¸ nh©n) vµ chøng chØ hµnh nghÒ cña n­íc, n¬i mµ nhµ thÇu n­íc ngoµi mang quèc tÞch cÊp.

 

d) BiÓu b¸o c¸o kinh nghiÖm ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c¸c c«ng viÖc nhËn thÇu vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n tµi chÝnh trong 3 n¨m gÇn nhÊt (®èi víi tr­êng hîp nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 Quy chÕ nµy).

 

e) Hîp ®ång liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam hoÆc b¶n cam kÕt sö dông nhµ thÇu phô ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nhËn thÇu (®· cã trong hå s¬ dù thÇu hay hå s¬ chµo thÇu).

 

g) GiÊy ñy quyÒn hîp ph¸p ®èi víi ng­êi kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu.

 

2. §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¶i lµm b»ng tiÕng ViÖt. C¸c giÊy tê, tµi liÖu kh¸c cña n­íc ngoµi ph¶i ®­îc hîp ph¸p ho¸ l·nh sù (trõ tr­êng hîp ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc §iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c). C¸c giÊy tê, tµi liÖu b»ng tiÕng n­íc ngoµi ph¶i ®­îc dÞch ra tiÕng ViÖt vµ b¶n dÞch ph¶i ®­îc c«ng chøng, chøng thùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

 

§iÒu 6. Thêi h¹n xÐt cÊp giÊy phÐp thÇu vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thÇu

 

1. C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 vµ §iÒu 16 cña Quy chÕ nµy xem xÐt hå s¬ ®Ó cÊp giÊy phÐp thÇu cho nhµ thÇu n­íc ngoµi trong thêi h¹n 20 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña Quy chÕ nµy. Tr­êng hîp kh«ng cÊp, c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp GiÊy phÐp thÇu ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n cho nhµ thÇu vµ nªu râ lý do.

 

2. Khi nhËn giÊy phÐp thÇu, nhµ thÇu n­íc ngoµi ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.

 

3. GiÊy phÐp thÇu hÕt hiÖu lùc trong c¸c tr­êng hîp sau:

 

a) Hîp ®ång thÇu ®· hoµn thµnh vµ ®­îc thanh lý.

 

b) Hîp ®ång kh«ng cßn hiÖu lùc v× nhµ thÇu n­íc ngoµi bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n hoÆc v× c¸c lý do kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¸p luËt cña n­íc mµ nhµ thÇu cã quèc tÞch.

§iÒu 7. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu n­íc ngoµi

1. Nhµ thÇu n­íc ngoµi cã c¸c quyÒn sau:

a) §­îc quyÒn yªu cÇu c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng h­íng dÉn viÖc lËp hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña nhµ thÇu theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy.

b) §­îc quyÒn tè c¸o, khiÕu n¹i nh÷ng hµnh vi vi ph¹m cña tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy.

c) §­îc b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p trong kinh doanh t¹i ViÖt Nam theo giÊy phÐp thÇu ®­îc cÊp.

2. Nhµ thÇu n­íc ngoµi cã c¸c nghÜa vô sau:

a) §¨ng ký ®Þa chØ, ph­¬ng tiÖn liªn l¹c, tµi kho¶n giao dÞch vµ n¬i më tµi kho¶n giao dÞch cña V¨n phßng ®iÒu hµnh c«ng tr×nh vµ ng­êi ®¹i diÖn thùc hiÖn hîp ®ång t¹i c¬ quan cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i cã dù ¸n nhËn thÇu. §ång thêi th«ng b¸o c¸c th«ng tin ®ã tíi Bé X©y dùng, Bé C«ng an, Bé Tµi chÝnh, Bé Th­¬ng m¹i, Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng.

b) §¨ng ký sö dông con dÊu cña V¨n phßng ®iÒu hµnh c«ng tr×nh t¹i C«ng an tØnh, thµnh phè n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng. Nhµ thÇu n­íc ngoµi chØ sö dông con dÊu nµy trong c¸c c«ng viÖc phôc vô thùc hiÖn hîp ®ång t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp thÇu.

Khi kÕt thóc hîp ®ång, nhµ thÇu n­íc ngoµi ph¶i nép con dÊu cho c¬ quan ®· cÊp dÊu ®ã.

c) §¨ng ký vµ nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, më tµi kho¶n, thanh to¸n theo h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh theo hîp ®ång.

d) Thùc hiÖn viÖc tuyÓn lao ®éng, sö dông lao ®éng ViÖt Nam vµ lao ®éng lµ ng­êi n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ lao ®éng.

ChØ ®¨ng ký ®­a vµo ViÖt Nam nh÷ng chuyªn gia qu¶n lý kinh tÕ, kü thuËt vµ ng­êi cã tay nghÒ cao mµ ViÖt Nam kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng.

 

Ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc cho nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ xuÊt - nhËp c¶nh, ®¨ng ký t¹m tró hoÆc th­êng tró vµ ®¨ng ký ®Ó ®­îc cÊp giÊy phÐp lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ lao ®éng.

e) Lµm c¸c thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ liªn quan ®Õn hîp ®ång nhËn thÇu t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ h­íng dÉn cña Bé Th­¬ng m¹i, bao gåm:

- §¨ng ký t¹m nhËp t¸i xuÊt vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng;

- §¨ng ký danh môc nhËp khÈu nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, c¸c thiÕt bÞ toµn bé vµ ®ång bé cho c«ng tr×nh thuéc hîp ®ång nhËn thÇu.

g) Thùc hiÖn hîp ®ång liªn danh ®· ký kÕt víi nhµ thÇu ViÖt Nam hoÆc thùc hiÖn c¸c cam kÕt sö dông nhµ thÇu phô ViÖt Nam ®· ®­îc x¸c ®Þnh khi dù thÇu, chµo thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

h) Mua b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam ®èi víi c«ng viÖc cña nhµ thÇu bao gåm: b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp ®èi víi nhµ thÇu t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng; b¶o hiÓm tµi s¶n hµng ho¸ ®èi víi nhµ thÇu mua s¾m; c¸c lo¹i b¶o hiÓm ®èi víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng vµ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

 

i) §¨ng kiÓm chÊt l­îng vËt t­, thiÕt bÞ nhËp khÈu cung cÊp theo hîp ®ång nhËn thÇu.

 

k) §¨ng kiÓm an toµn thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng vµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ thÇu n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

 

l) Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ quy chuÈn, tiªu chuÈn, vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, b¶o vÖ m«i tr­êng còng nh­ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ViÖt Nam cã liªn quan.

 

m) Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh trong giÊy phÐp thÇu.

 

n) Khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, nhµ thÇu n­íc ngoµi ph¶i lËp hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh; chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh; quyÕt to¸n vËt t­, thiÕt bÞ nhËp khÈu; xö lý vËt t­, thiÕt bÞ cßn d­ trong hîp ®ång thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu; t¸i xuÊt c¸c vËt t­, thiÕt bÞ thi c«ng ®· ®¨ng ký theo chÕ ®é t¹m nhËp - t¸i xuÊt; thanh lý hîp ®ång. §ång thêi th«ng b¸o tíi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã liªn quan vÒ viÖc kÕt thóc hîp ®ång, chÊm døt sù ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®iÒu hµnh c«ng tr×nh vµ hoµn tr¶ con dÊu V¨n phßng ®iÒu hµnh cho c¬ quan ®· cÊp dÊu ®ã.

 

o) Cung cÊp d÷ liÖu th«ng tin cho c¬ quan qu¶n lý d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu.

 

Ch­¬ng III

 quy ®Þnh ®èi víi chñ ®Çu t­ hoÆc chñ dù ¸n

 

§iÒu 8. Lùa chän nhµ thÇu n­íc ngoµi

 

Khi lùa chän nhµ thÇu n­íc ngoµi ®Ó thùc hiÖn c¸c gãi thÇu thuéc ®èi t­îng kh«ng b¾t buéc ¸p dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu cña ViÖt Nam, ngoµi c¸c yªu cÇu do m×nh quy ®Þnh, chñ ®Çu t­ hoÆc chñ dù ¸n cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu 4 cña Quy chÕ nµy ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ lùa chän. Hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t­ hoÆc chñ dù ¸n víi nhµ thÇu n­íc ngoµi theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn gi÷a c¸c Bªn nh­ng kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt ViÖt Nam.

 

§iÒu 9. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­ hoÆc chñ dù ¸n

 

Chñ ®Çu t­ hoÆc chñ dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm:

 

1. H­íng dÉn nhµ thÇu n­íc ngoµi tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan; hç trî nhµ thÇu n­íc ngoµi trong viÖc chuÈn bÞ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nhËn thÇu mµ nhµ thÇu n­íc ngoµi ph¶i kª khai trong hå s¬ xin giÊy phÐp thÇu vµ c¸c thñ tôc kh¸c cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Cïng víi nhµ thÇu n­íc ngoµi ®¨ng ký viÖc xuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång thuéc tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu n­íc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy.

 

2. Gi¸m s¸t nhµ thÇu n­íc ngoµi thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt trong hîp ®ång liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam hoÆc c¸c cam kÕt sö dông nhµ thÇu phô ViÖt Nam ®· ®¨ng ký khi dù thÇu hoÆc chµo thÇu.

 

3. Xem xÐt kh¶ n¨ng cung cÊp thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng trong n­íc tr­íc khi tho¶ thuËn danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi xin t¹m nhËp - t¸i xuÊt.

 

4. Xem xÐt kh¶ n¨ng cung cÊp lao ®éng kü thuËt t¹i ViÖt Nam tr­íc khi tho¶ thuËn víi nhµ thÇu n­íc ngoµi vÒ danh s¸ch nh©n sù ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc cho nhµ thÇu xin nhËp c¶nh vµo ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thuéc hîp ®ång cña nhµ thÇu n­íc ngoµi.

 

5. X¸c nhËn quyÕt to¸n vËt t­, thiÕt bÞ nhËp khÈu cña nhµ thÇu n­íc ngoµi khi hoµn thµnh c«ng tr×nh.

6. Khi sö dông nhµ thÇu n­íc ngoµi ®Ó thùc hiÖn t­ vÊn qu¶n lý x©y dùng, gi¸m s¸t chÊt l­îng x©y dùng, chñ ®Çu t­ hoÆc chñ dù ¸n ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c nhµ thÇu kh¸c vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý chÊt l­îng x©y dùng biÕt vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nhµ thÇu ®­îc thùc hiÖn thay mÆt cho chñ ®Çu t­ hoÆc chñ dù ¸n.

Ch­¬ng IV

 chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n

cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc

 

§iÒu 10. Bé X©y dùng

 

1. Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo chøc n¨ng.

 

2. Gi¶i thÝch, h­íng dÉn thñ tôc vµ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp thÇu cho nhµ thÇu n­íc ngoµi thùc hiÖn c«ng viÖc thÇu theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy.

 

3. CÊp, thu håi giÊy phÐp thÇu ®èi víi tr­êng hîp nhµ thÇu n­íc ngoµi nhËn thÇu c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n nhãm A.

 

4. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan tæ chøc kiÓm tra ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

 

5. Xö lý nh÷ng vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña Quy chÕ nµy.

 

§iÒu 11. Bé Tµi chÝnh

 

1. Quy ®Þnh møc thu lÖ phÝ, chÕ ®é thu, nép vµ sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thÇu.

 

2. Gi¶i thÝch, h­íng dÉn c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é thu thuÕ, chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n, chÕ ®é thanh to¸n khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, phÝ b¶o hiÓm x©y dùng vµ l¾p ®Æt c«ng tr×nh, phÝ b¶o hiÓm cung cÊp mua s¾m hµng ho¸, phÝ b¶o hiÓm nghÒ nghiÖp dÞch vô t­ vÊn vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo thÈm quyÒn.

­

§iÒu 12. Bé C«ng an

 

1. Quy ®Þnh viÖc ®¨ng ký vµ qu¶n lý con dÊu V¨n phßng ®iÒu hµnh cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

 

2. Qu¶n lý viÖc xuÊt - nhËp c¶nh, ®¨ng ký t¹m tró hoÆc th­êng tró cña ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc cho nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

 

3. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, phßng, chèng ch¸y næ t¹i c¸c c¬ së ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi.

 

§iÒu 13. Bé Th­¬ng m¹i

 

1. Qu¶n lý viÖc t¹m nhËp - t¸i xuÊt, t¹m xuÊt - t¸i nhËp vµ nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ ®Ó thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo hîp ®ång nhËn thÇu cña nhµ thÇu n­íc ngoµi thùc hiÖn c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam.

 

2. CÊp giÊy phÐp t¹m nhËp t¸i xuÊt, t¹m xuÊt - t¸i nhËp vµ nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ cho nhµ thÇu n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.

 

3. Xem xÐt viÖc quyÕt to¸n vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp khÈu cña nhµ thÇu n­íc ngoµi vµ xö lý vËt t­, thiÕt bÞ cßn d­ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 14. Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi

1. Qu¶n lý viÖc tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng lµ ng­êi ViÖt Nam, ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc cho nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

2. Qu¶n lý viÖc ®¨ng kiÓm an toµn thiÕt bÞ trong thi c«ng x©y dùng liªn quan tíi ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

 

§iÒu 15. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

Qu¶n lý hÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu.

 

§iÒu 16. ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng

 

1. Qu¶n lý viÖc ®¨ng ký v¨n phßng ®iÒu hµnh c«ng tr×nh, ng­êi ®¹i diÖn cho nhµ thÇu vµ ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ®Þa ph­¬ng; chØ ®¹o c¸c c¬ quan liªn quan, chñ ®Çu t­ thuéc ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn Quy chÕ nµy vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.

 

2. ñy quyÒn cho Së X©y dùng ®Þa ph­¬ng cÊp, thu håi giÊy phÐp thÇu ®èi víi tr­êng hîp nhµ thÇu n­íc ngoµi nhËn thÇu c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n nhãm B, C t¹i ®Þa ph­¬ng.

 

3. Tæ chøc kiÓm tra ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ®Þa ph­¬ng. Xö lý nh÷ng vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña Quy chÕ nµy ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp thuéc thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp thÇu hoÆc ®Ò nghÞ Bé X©y dùng vµ c¸c c¬ quan liªn quan xö lý nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thuéc thÈm quyÒn.

Ch­¬ng V

KiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m

 

§iÒu 17. KiÓm tra

 

1. Bé X©y dùng chñ tr× tæ chøc kiÓm tra ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo ®Þnh kú, nh­ng kh«ng qu¸ mét lÇn trong n¨m.

 

2. C¸c Bé, ngµnh cã liªn quan theo chøc n¨ng, thÈm quyÒn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, nh¾c nhë, xö lý nhµ thÇu n­íc ngoµi khi cã vi ph¹m Quy chÕ nµy hoÆc c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.

 

3. Së X©y dùng ®Þa ph­¬ng lµ ®Çu mèi gióp ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chñ tr× tæ chøc kiÓm tra víi sù tham gia cña Së Th­¬ng m¹i, Së Tµi chÝnh, Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, C«ng an tØnh, thµnh phè ®èi víi ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn t×nh h×nh cÊp GiÊy phÐp thÇu vµ ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó Bé X©y dùng tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ.

 

4. ViÖc kiÓm tra ®ét xuÊt chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã dÊu hiÖu nhµ thÇu n­íc ngoµi vi ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam.

 

§iÒu 18. Xö lý vi ph¹m

1. Nhµ thÇu n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, nÕu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ViÖt Nam th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý nh­ sau:

a) BÞ ®×nh chØ c«ng viÖc ®ang thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam.

b) BÞ xö ph¹t hµnh chÝnh khi cã vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ hµnh chÝnh trong x©y dùng.

c) BÞ thu håi giÊy phÐp thÇu, ®×nh chØ quyÒn tham gia nhËn thÇu t¹i ViÖt Nam cã thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n, hoÆc bÞ xö lý b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

d) Trong tr­êng hîp g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

2. C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã chøc n¨ng kiÓm tra, khi kÕt luËn cã c¸c vi ph¹m ph¸p luËt cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam th× ®­îc quyÒn xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý theo chøc n¨ng vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

3. Ng­êi cã thÈm quyÒn qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam nÕu lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó s¸ch nhiÔu hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy th× tuú møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

Ch­¬ng VI

 §iÒu kho¶n thi hµnh

 

§iÒu 19. §iÒu kho¶n thi hµnh

 

C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Quy chÕ nµy./.

 

 

 

thñ t­íng chÝnh phñ

Phan V¨n Kh¶i - §· ký