Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục miễn thuế hàng hoá nhập khẩu cho dự án ưu đãi đầu tư

Ngày 18/6/2013

 Theo hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Tài chính: "Chủ dự án ODA không hoàn lại, nhà thầu chính thực hiện dự án ODA không hoàn lại không phải nộp thuế nhập khẩu (NK), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế GTGT đối với hàng hóa do chủ dự án ODA, nhà thầu chính trực tiếp NK hoặc ủy thác NK để thực hiện dự án ODA.

 

Cũng tại văn bản số 6878/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính hướng dẫn DN và cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế về việc miễn thuế hàng hóa NK phục vụ dự án ưu đãi đầu tư, Bộ Tài chính nêu cụ thể với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được… Tuy nhiên, các dự án ODA ưu đãi, vay hỗn hợp (không phải hàng hóa viện trợ không hoàn lại) thì phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế GTGT theo quy định.

 

Chẳng hạn như: Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải tạm nhập - tái xuất: Theo quy định hiện hành, nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được miễn thuế NK và không phải trả thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải NK vào Việt Nam theo phương thức tạm nhập - tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án ODA vay và được miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất. Nhưng riêng đối với xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi và xe ô tô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi không áp dụng việc miễn thuế NK, thuế TTĐB theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

 

Các nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có nhu cầu NK vào Việt Nam để sử dụng phải nộp thuế NK, thuế TTĐB theo quy định. Khi hoàn thành việc thi công công trình, dự án các nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải tái xuất ra nước ngoài số xe đã nhập và được hoàn lại thuế nhập khẩu, thuế TTĐB theo quy định.