Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI

Ngày 18/6/2013

 THỦ TỤC LÀM HÀNG XNK CỦA CÁC

NHÀ THẦU XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI

 

A.     CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1.      Giấy phép Thầu xây dựng do Bộ Xây dựng cấp.

2.      Giấy chứng nhận Văn phòng điều hành tại Việt Nam, hoặc các Quyết định tương tự có ghi rõ nơi đặt trụ sở chính.

3.      Giấy chứng nhận Mã số Thuế tại Việt Nam do Cục Thuế nơi đăng ký trụ sở chính cấp.

4.      Hợp đồng trúng thầu Xây dựng giữa FHS và nhà Thầu. (1)

5.      Hợp đồng mua bán hàng hóa/ hoặc Thư điều chuyển tài sản/ hoặc bằng các văn bản có giá trị tương đương phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu là ngôn ngữ khác phải dịch ra tiếng Việt và chịu trach nhiệm trước pháp luật về nội dung); Phải thể hiện rõ: Tên mặt hàng; xuất xứ; trị giá; điều kiện giao hàng; điều kiện thanh toán; thời hạn tái xuất (2)

B.     GIẤY PHÉP BỘ CÔNG THƯƠNG

1.   Hồ sơ đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất là 01 bộ, gồm:

a) Đơn đăng ký (01 bản gốc theo Mẫu đơn quy định tại Phụ lục I) kèm theo Danh mục máy móc, thiêt bị, vật tư nhập khẩu (01 bản gốc theo Mẫu A phụ lục II) và/hoặc Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất (01 bản gốc theo Mẫu B phụ lục II);

b) Văn bản của chủ đầu tư hoặc chủ dự án thoả thuận danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất (01 bản gốc);

c) Giấy phép thầu xây dựng của nhà thầu nước ngoài (01 bản sao, chỉ nộp vào lần đăng ký danh mục đầu tiên của dự án);

d) Hợp đồng giao nhận thầu (01 bản sao, phần liên quan đến nhập khẩu, chỉ nộp vào lần đăng ký danh mục đầu tiên của dự án).

2.   Thời hạn:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương chấp thuận đăng ký danh mục nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập. Trong trường hợp không chấp thuận, Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

C.     ĐĂNG KÝ CỤC HẢI QUAN HÀ TĨNH

Đăng ký Tài khoản Hải quan điện tử: áp dụng theo Mẫu đăng ký tham gia Hải quan điện tử theo điều 1 công văn số 16529/BTC-TCHQ ngày 03/12/2010 về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư 222/2009/TT-BTC gồm:

-          Mẩu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (song ngữ) Mẫu danh sách người được ủy quyền (kèm theo bản đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử).Các điều khoản, điều kiện cam kết khi tham gia thủ tục hải quan điện tử

D.     HÀNG HÓA TẠM NHẬP - TÁI XUẤT

I.       Hồ sơ thông thường gồm:

1.      Tờ khai Hải quan tạm nhập – tái xuất và phụ lục kèm theo: 02 bộ bản chính

2.      Invoice: phải thể hiện rõ Tên hàng;đơn giá; trị giá; số lượng; xuất xứ; điều kiện giao hàng; điều kiện thanh toán, đồng tiền thanh toán; Tên, địa chỉ Shipper/ Consignee/ Notify Party. số Invoice, ngày Invoice – 01 bản gốc

3.      Packing list: phải thể hiện Tên hàng, Trọng lượng, khối lượng, quy cách đóng gói (số cont.; kiện,..)

4.      Vận tải đơn: Tên, địa chỉ Shipper/ Consignee/ Notify Party;

5.      Hợp đồng Thầu (1) và Hợp đồng (2)

6.      Các công văn được miễn thuế của Chính Phủ và Bộ Tài Chính dành cho các nhà Thầu của chủ đầu tư Formosa.

7.      Danh mục Giấy phép Bộ Công Thương

8.      Phiếu theo dõi trừ lùi

9.      Giấy giới thiệu

II.       Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng theo QĐ 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính Phủ và Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của VPCP

1.      Giấy đăng ký kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng,…

2.      Chứng thư giám định

E.     HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ NỘP THUẾ

I.                   Hồ sơ thông thường

1.      Tờ khai Hải quan điện tử NTA08 và phụ lục kèm theo: 02 bản chính

2.      Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu: 02 bản chính

3.      Invoice: phải thể hiện rõ xuất xứ; điều kiện giao hàng; điều kiện thanh toán, đơn giá, trị giá, đồng tiền thanh toán, tên nhà xuất khẩu, nhập khẩu, bên được ủy quyền nhập khẩu. số Invoice, ngày Invoice – 01 bản gốc

4.      Packing list: phải thể hiện Trọng lượng, khối lượng, quy cách đóng gói (số kiện, gói…)

5.      Vận tải đơn: Tên, địa chỉ Shipper/ Consignee/ Notify Party;

6.      Giấy phép của Bộ Công Thương

7.      Phiếu theo dõi trừ lùi

8.      Hợp đồng Thầu (1) và Hợp đồng (2)

9.      Giấy giới thiệu

II.          Hồ sơ khác theo yêu cầu của HQ : ngoài những chứng từ như trường hợp I thì cần thêm những chứng từ sau

1.      Giấy đăng ký kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng,…

2.      Chứng thư giám định

3.      Chứng nhận xuất xứ để được ưu đãi về Thuế theo Quy định.