Tin Tức

Các Chi Nhánh

Liên kết

Thủ tục hải quan đối với hàng gửi Kho ngoại quan

Ngày 01/12/2020

Công văn hướng dẫn số 322/GSQL-TH ngày 5/8/2011 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan Về thủ tục hàng gửi kho ngoại quan.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; thủ tục hải quan hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.
Đối tượng thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP.

 

Về việc tạm nhập tái xuất thiết bị gửi kho ngoại quan

Công văn số 3965/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2011 của Tổng cục Hải quan Về việc tạm nhập tái xuất thiết bị gửi kho ngoại quan.

Hiện nay, thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010
Việc tạm nhập - tái xuất máy móc, thiết bị, phương tiện thi công theo hợp đồng thuê mượn thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và Điều 48 Thông tư số 194/2010/TT-BTC
Thời hạn và việc gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan được quy định tại khoản 3, Điều 24 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP.

 

Khai thuê hải quan hàng gởi kho ngoại quan, phải có ủy quyền của chủ hàng

Công văn số 1258/TCHQ-GSQL ngày 24/3/2011 của Tổng cục Hải quan Về việc nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ về các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan thì chỉ có chủ kho ngoại quan nếu được chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan ủy quyền mới được thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan.

Thời hạn được gửi kho ngoại quan là 12 tháng. Được gia hạn 01 lần không quá 12 tháng.